เรามุ่งเน้นความพอใจของลูกค้าเป็นที่สุด ด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ISO9001:2015

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการตกแต่งภายใน ที่มีคุณภาพในระดับสากลทั้งในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน

พันธกิจ

  1. มีการจัดการการผลิต และการจัดการคุณภาพ ที่ทันสมัย
  2. มีการจัดการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าที่ได้มาตรฐาน
  3. มีการจัดการการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
  4. มีการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความสามารถในการทำงาน

วัฒนธรรมองค์กร

  1. อยู่ร่วมกันโดยรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
  2. ทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
  3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง
  4. เสนอความเห็นและวิธีการแก้ไขปัญหาในการทำงาน
  5. มีวินัยในการทำงาน ยึดถือระเบียบ และรักษาสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงาน

โครงสร้างองค์กร